Církev a Izrael (otázka a odpověď, TBC)

1. ledna 2007
tým TBC (The Berean Call)

Otázka: v listopadu jste vyjádřil nespokojenost s učením D. Jamese Kennedyho, R.C. Sproula a jiných, kteří učí, že Izrael „nemá žádné zvláštní zákonné nároky na Blízkém východě, jelikož byl nahrazen církví“. Nevěřícný Izrael byl vždy odříznut, ať to bylo ve starověku, za dnů Krista nebo v našich dnech; království bylo vždy požehnáním patřícím jinému „národu“ (složeného z věřících Židů a pohanů) … Tito svatí tvoří svatý národ, který je Petrem nazýván tělem Kristovým. Písmo nikde nepotvrzuje, že by měl nevěřícný Izrael získat mileniální Kenaan, jehož hranice by dosahovaly Eufratu… Jeremiáš 23:7-8 se týká návratu z Babylonu … ne Izraele opětovně ustanoveného v moderní době. Krom toho tento text zahrnuje Mesiášské proroctví, které se musí brát v kontextu s verši 7 a 8…

Odpověď: doslova stovky veršů v Písmu odporují Vašemu názoru. Bůh slíbil Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a jejich potomstvu věčné vlastnictví fyzické země na této planetě s předepsanými hranicemi (Gn 11:31; 12:1,5,6,7; 13:15; 15:7, 18-21; 17:7,8; 26:3-5; 28:13,14; 35:9-12; 1 Pa:16:15-18, atd.). Například: „Ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenaanskou zemi, do věčného vlastnictví. A budu jejich Bohem.“ (Genesis 17:7-8). Žádný takový slib týkající se vlastnictví určité země na této planetě nebyl nikdy dán církvi! Izraeli patřila tato zem napříč staletími. Jak by mohla církev, jejíž dědictví je v nebi, nahradit fyzický Izrael zde na Zemi?

Izraelité, až na pár vyjímek, stáli vždy v nevěře: v Egyptě, po cestě pouští, v izraelské zemi – a navzdory tomu Bůh zůstal věrný a trpělivý. Káznil je, ale nikdy se jich nezřekl. Varoval je, že je vyžene ze země, pokud nebudou činit pokání a nenavrátí se k Němu. Řekl, že budou rozptýleni mezi všechny národy, nenáviděni, pronásledování a zabíjeni jako žádný jiný lid, což se naplnilo a platí dodnes. Slíbil navrátit Izrael zpět do jejich země v posledních dnech – což dělá – a také že nikdy nepřestane [Izrael] být národem (Jer 31:35-36). Nic z toho nepasuje na církev.

Říkáte, že Jeremiáš 23:7-8 odkazuje na návrat z Babylonu. Jak by „… ze všech zemí, kam jsem je zahnal“ mohlo znamenat jednu zemi, Babylon? Ti, kteří dnes žijí v Izraeli, se vrátili z více než 100 států v doslovném naplnění Jeremiáše 23:7-8. Bůh řekl, že v ten den žádný Žid nebude zanechán mimo Izrael: „… odvedl jsem je do zajetí k národům, ale shromáždím je na jejich půdu; už tam [mezi jinými národy] z nich nikoho neponechám.“ (Ezechiel 39:28; Matouš 24:31) – ale pouze ostatek se navrátil z Babylonu.

Ano, „nevěřícný Izrael nemá žádné zvláštní zákonné nároky na tu zemi“. Ale Izrael se musí v nevěře navrátit do jejich země, protože to má být místo, kde dojdou víry, jakmile Mesiáš zachrání svůj lid uprostřed Armagedonu (Za 14:1-4). Každý žijící Žid „pohledí na mě, toho, kterého probodli, … v onen den bude pro dům Davidův … otevřen pramen k očištění od hříchu a nečistoty.“ (Za 12:10, 13:1) a „celý Izrael bude spasen“ (Ř 11:26). Toto se nestalo při návratu z Babylonu!

Pokud je církev Izraelem, potom „celá církev bude spasena“, jakmile křesťané „pohledí na toho, kterého probodli“. Pavel byl ochoten jít do pekla, pokud by to zachránilo Izrael, jeho „bratry, své příbuzné podle těla“ (Ř 9:3). Nic z toho nepopisuje církev! Jeho „touhou srdce a prosbou k Bohu za ně [Izrael] je, aby byli zachráněni“ (Ř 10:1). Ti, kteří jsou v církvi, tedy ještě nejsou spaseni?

Říkáte, že „Izrael byl vždy odříznut … království bylo vždy požehnáním patřícím jinému „národu“ (složeného z věřících Židů a pohanů) …“ Bylo tedy Davidovo království opravdu církví, žijící napříč stoletími v té zemi „od řeky Egypta až po Eufrat“? Církvi nikdy nebyla zaslíbena zem, nikdy neobsadila zemi, nikdy nebyla vyhnána ze země pro její hříchy, nikdy jí nebylo zaslíbeno navrácení zpět do země. Církev není Izrael.

Přeloženo z angličtiny. Originální článek vyšel v roce 2007 na https://www.thebereancall.org/content/january-2007-q-and-a-5

Pro doplnění zde některé biblické verše z článku:

Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, který ustanovuje měsíc a hvězdy za světlo v noci, který vzdouvá moře, až jeho vlny burácejí — jeho jméno je Hospodin zástupů: Jestliže ode mne ustoupí tato ustanovení, je Hospodinův výrok, pak také potomstvo Izraele přede mnou přestane být národem po všechny dny. (Jer 31:35-36)

Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl izraelské syny z egyptské země, ale: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl a přivedl potomstvo domu izraelského ze severní země a ze všech zemí, kam jsem je zahnal. Pak budou bydlet ve své zemi. (Jer 23:7-8)

Napsat komentář