II.modlitba kající

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, popřej sluchu prosbě mé upěnlivé

a pro věrnost svou a spravedlnost vyslyš mne! Nevcházej v soud

se služebníkem svým, neboť není bez viny před tebou žádný, kdo žije.

Úzkostí je sevřen ve mě duch můj a v útrobách mých trne srdce moje.

Vztahuji ruce svoje k tobě, a duše má žízní po tobě jak vyprahlá země.

Dej, ať zakusím záhy milosrdenství tvého, neboť v tebe důvěřuji.

Ukaž mi cestu, po které mám kráčet, k tobě pozdvihuji duši mou,

a u tebe hledám útočiště. Nauč mě činiti vůli tvou, neboť Bůh

můj jsi ty. ( Ze žalmu 143.)

 

Z knihy OTČE NÁŠ, modlitby pravoslavného křesťana.

Napsat komentář