Balthasar Hubmaier – znáte ho?

Balthasar Hubmaier (1480-1528) byl hloubavým odpůrcem učení o otroctví vůle a o predestinaci, které převládalo v myšlenkách Luthera, Zwingliho a magisterských reformátorů.

Balthasar_Hubmaier

Pro Hubmaiera je osvobození vůle Božím dílem skrze kázání evangelia: „Prostřednictvím Božího Slova a Ducha svatého je osvobozena od svého otroctví hříchu skrze nové narození.“ (Schriften, str. 322). Bůh prostřednictvím evangelia přebírá iniciativu v získávání lidí pro sebe. Jakmile je hlásáno evangelium, Boží Duch usvědčuje lidská srdce a vede je k vyznání Krista. Zatímco Bůh přebírá iniciativu, nerozhoduje za člověka. Jeho „lákavou, přitahující vůlí“ … Bůh „chce a přitahuje všechny lidi ke spasení. Ale přesto zůstává rozhodnutí na člověku, protože Bůh ho chce bez nátlaku, bez omezování, bez nucení.“ (Spiritual and Anabaptist Writers, str. 135)

Hubmaierův odpor k doktríně o predestinaci je nezpochybnitelný. Napsal: „Byl by to falešný Bůh, který by říkal slova: „Pojď sem,“ a přesto v tajnosti v jeho srdci by si myslel: „Odsedni si dál“. Byl by to nevěrný Bůh, který by veřejně nabídl milost člověku a oblékl by jej do nového šatu, ale v tajnosti by ho od něj odňal a připravil pro něj peklo.“ (Vedder, Balthasar Hubmaier, s. 197)

via Dr. Bruce Prescott, MainStreamBaptists.org


 

Musíte znát Balthasara Hubmaiera

od pastora Brandona Coxe

Baptisté někdy přehlédnou významné starodávné zdroje, které se dají nalézt u některých velkých teologů a vůdců minulosti, kteří pravděpodobně ovlivnili naši teologii mnohem více než reformátoři, avšak reformátoři dostali všechnu chválu.

Vezměte si například Balthasara Hubmaiera, raného vůdce anabaptistů. (Není to kapitalizováno, protože slovo „anabaptista“ nebylo nikdy zvláštní sektou nebo denominací, ale spíše termín volně aplikovaný na ty, kteří „znovu pokřtili“ ty, kteří již byli pokřtěni jako kojenci. Byli také známi jako „radikální reformátoři“ a mnozí z nich žili a zemřeli smrtí mučedníků před tím, než se Luther a Kalvín procházeli po Zemi. Ale odbočím …)

Hubmaier byl zprvu silně ovlivněn Erasmem a dalšími švýcarskými vůdci, ale brzy našel spoustu témat, o nichž by se mohlo diskutovat, zejména pokud jde o křest věřících. Hubmaier měl odvahu tvrdit, že lidé by měli být pokřtěni jako zodpovědní dospělci, kteří se sami rozhodli následovat Krista, a že takový křest by měl být proveden ponořením, a dále, že takový křest nevykonává žádnou spasitelnou funkci, ale je spíše činem poslušnosti vůči Kristu. Ve vlastních slovech Hubmaiera …

Křest ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého je, když člověk poprvé vyznává své hříchy a uznává svou vinu; potom uvěří v odpuštění svých hříchů skrze Ježíše Krista a obrací se k životu pod Kristovou vládou, skrze milost a sílu, která mu je dána od Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Potom provede vyznání veřejně, pod dohledem lidí, vnějším křtem vodou. Potom je opravdu pokřtěn, i když ten, který ho pokřtil, tato slova nad ním nepronesl. – via Hubmaier „Křesťanský křest věřících“. V soupisech Balthasara Hubmaiera, od Davidsona, 128.

Co opravdu upoutává mou pozornost v Hubmaierových spisech je jeho tvrzení, že náboženští kacíři by pravděpodobně neměli být pálení na hranicích, být sťati, poutáni na pranýře či jinak trýzněni, mrzačeni nebo zabíjeni církví nebo státem, nebo církevně řízeným státem, nebo státem řízenou církví (to všechno je tak spletité, protože Luther, Kalvín, Zwingli a mnoho dalších „reformátorů“, kteří opustili katolicismus, se nadále spoléhali na státní moc pro stíhání kacířů).

A v otázce sola scriptura Hubmaier opět prosazoval bláznivý program – že samotná Bible by měla být autoritou ohledně Božího vzoru pro církev a pro život jednotlivého věřícího. Ve svých debatách s vůdci, kteří spoléhali na spisy církevních vůdců a otců stejnou měrou jako na inspirované svědectví, často nepoužíval nic jiného než Písmo.

Hubmaier byl pacifista, ale ne tak úplně. Ačkoli se stavěl proti válce, uznával svolení Písma k vojenské obranně, ale objasnil, že tato moc spočívala v samotné vládě a nikdy v církvi, a dále, že vojenská síla by nikdy neměla být prostředkem imperialismu, a to ani v zájmu „konvertování pohanů ke křesťanství.“

Hubmaier nebyl ani náhodou dokonalý ve své teologii, stále se držel své víry ve věčné panenství Marie a několika dalších zvláštních detailů, ale celkově vypadal jako baptista moderní doby.

Jeho smrt byla, stejně jako u mnoha dalších, smutným svědectvím o části křesťanské historie, o které můžeme být stejně brutálně upřímní. Byl zabit křesťanskými vůdci v Rakousku kvůli jeho přesvědčení o křtu a proto, že křtil dospělé zwingliány, kteří přešli k jeho učení. Ano. Ježíš je dokonalý, ale jeho nevěsta může mít ohavnou stránku. Jak napsal Fred Sanders na blogu Patheos,

Balthasar Hubmaier (narozený kolem roku 1480) byl umučen 10. března 1528. Hubmaier vystudoval římsko-katolickou teologii v předvečer reformace a získal doktorát společně s Johannem Eckem, který později stál v přední linii při útoku na Luthera. Stal se přesvědčen o protestantských doktrínách a spojil se s zwingliány v Curychu. Když pokračoval ve studiu, došel k přesvědčení, že křest vody je určen pro dospělé věřící, ne pro děti.

Je těžké si představit, jak tento názor – křest věřícího – byl považován za radikální v šestnáctém století. Pokud jste se stali „baptisty“, byli jste považováni nejen za doktrinálně špatné nebo nepopulární, ale za aktivní ohrožení základů občanského pořádku v křesťanství: za nepřítele státu. Římsko-katolická církev a protestantské církve souhlasily, že byste měli činit pokání nebo zemřít; nejlepší, v co se mohlo doufat, bylo vyhnanství ze zavedené civilizace. Sám Hubmaier by poctěn tím, že byl vězněn a mučen ve zwingliánském Curychu, stejně jako v katolické Vídni.

Když byl Hubmaier předvolán před soud, připravil pečlivé prohlášení, které zdůraznilo společná přesvědčení, která zastávají všichni křesťané. Ale byl upálen na hranici za hrstku bodů, které se odchylovaly od konsenzu dne. – prostřednictvím Patheos blogu Freda Sanderse 

Mnoho mých baptistických přátel tvrdí, že naše tradice musí být zakořeněny v reformaci, jinak bychom neměly kořeny vůbec. K tomu bych nejprve řekl, že to, co je nejdůležitější, je naše doktrinální, praktické a misijní sjednocení s církví, tak jak ji nalézáme v Novém zákoně, i kdyby bylo třeba přeskočit devatenáct století totálního kacířství. Ale také bych řekl, aby si přečetli o radikálních reformátorech a anabaptistech před nějakými šesti sty lety, a myslím, že se dají nalézt někteří otcové, se kterými se dobře dovedeme ztotožnit.

[Původně zveřejněno zde Brandonem Coxem]

 

Celý článek přeložen z angličtiny z webu Soteriology101.com, zdroj.

One Reply to “Balthasar Hubmaier – znáte ho?”

Napsat komentář