I. modlitba kající (z knihy Otče náš – modlitby pravoslavného křesťana)

Z hlubin volám k tobě Hospodine, Hospodine, vyslyš hlas můj.
Budiž ucho tvoje nakloněno k úpěnlivé modlitbě mé.
Budeš-li, Pane, hříchy mít na zřeteli, Hospodine kdož obstojí?
U tebe však je slitování. Očekávám Hospodina, očekává duše
moje, důvěřuji v slovo jeho. Čeká duše má na Hospodina
více než ponocní na svítání. Neboť jest u Hospodina
odpuštění, a hojná u něho spása. (Ze žalmu 130)

Napsat komentář