Byli nejvlivnější křesťané augustiáni? Odpověď Davea Hunta.

Myslím si, že je zarážející, že nejvlivnější křesťané uplynulých 2000 let byli augustiáni…

1. dubna 2010

Otázka:

Myslím si, že je zarážející, že […] nejvlivnější křesťané uplynulých 2000 let byli augustiáni. Jakého arminiánského autora můžete jmenovat, který by byl takového formátu jako Augustin, Akvinský, Edwards, Kalvín, Luther, Warfield, MacArthur, Sproul, Spurgeon, John Piper, John Murray, Hodge, Whitefield, Tyndale, puritáni, J.I. Packer, Zwingli, Knox, skoro každý jednotlivý misionář od dob moderního misijního hnutí, atd.? Vzpomenu si na pár vzácných arminiánů, kteří se blíží teologickým vědomostem těchto lidí. [Mimoto] když rozumíte Římanům 9, proč tedy Pavel vkládá následující frázi ihned poté, co říká, že „A tak se slitovává nad kým chce, a koho chce, toho zatvrzuje.“ : „Řekneš mi tedy: ‚Proč si ještě stěžuje? Vždyť kdo odolal jeho vůli?‘“ (Římanům 9:19) Mohlo by to být ještě jasnější, bratři? Vysvětlete, proč by to Pavel říkal, pokud by tím neodpovídal na arminiánskou představu, že by Bůh měl každému dát šanci?

Odpověď:

Vaše tvrzení, že „nejvlivnější křesťané uplynulých 2000 let byli augustiáni“ je nespravedlivý pohled na historii. „Skoro každý jednotlivý misionář“? Moravští bratři, pod vedením Ludvíka ze Zinzendorfu, jsou považováni za zakladatele moderní misie. Moravští bratři byli podezřelí, protože nebyli kalvinisté. Během ohromné bouře, která hrozila potopit loď, na které cestovali Moravští misionáři, na Johna Wesleyho zapůsobilo jejich svaté vystupování a jejich mír (který jemu samotnému chyběl). Kvůli Johnu a Charlesi Wesleymu, kteří byli velmi „metodičtí“ v jejich službě Bohu, se pojmem „metodisté“ nazývaly kongregace, které vzešly z jejich duchovního úřadu.

Dwight L. Moody sloužil věrně Bohu a jeho duchovní služba se stala nástrojem pro spásu mnohých. Moodyho kázání podnítilo obrácení otce od C.T. Studda a posléze jeho synů. C.T. Studd založil Heart of Africa Mission (Srdce africké misie), které je dnes známo jako Worldwide Evangelization for Christ (Světová evangelizace pro Krista).

A.B. Simpson byl zakladatelem Christian and Missionary Alliance (Křesťanská a misijní aliance). Paul Rader ovlivnil Paula Fleminga, takže posléze založil New Tribes Mission, která dnes posílá množství domorodých misionářů, kteří se nepotýkají s potížemi jejich misionářských předchůdců ze západu. A co třeba Jack Wyrtzen a Harry Bollback, kteří založili Word of Life (Slovo života), které založilo stovky církevních sborů, vyslalo mnoho misionářů a založilo biblická výuková centra v mnoha zemích? Byla řada puritánských autorů, kteří napsali o jejich neshodách s Augustinem, zejména týkajících se proroctví.

Co se týče Římanům 9:19, víme, že není moudré vyčlenit jeden verš z jeho celkového kontextu. Problematika s Jákobem a Ezauem a jejich stavem býti milován nebo nenáviděn Bohem před jejich narozením bylo obsahem více než jedné diskuze napříč dějinami. Pokud někdo omezí tento argument na část Římanům 9, zní to jako by Bůh některé libovolně určil pro spásu a některé pro zatracení, ale Římanům 9 neleží ve vakuu a zbytek Písma dodává vyvážení. A tehdy do rovnice vstupuje Boží předzvědění.

Někteří teologové navrhovali, že by bylo přesné překládat tuto pasáž následovně: „Jákoba jsem si vyvolil, ale Ezaua jsem zamítl“.  V případě Ezaua je význam slova „zavrhnul“ výslovně rozsudek založen na známosti jeho činů. Bůh, který „odpočátku oznamuje konec“ (Izajáš 46:10) věděl o cestách, kterými se každé z těchto dětí vydá, již před jejich narozením.

Tento příklad je také vztahován na Izraelce, kteří jsou nyní „slepí“ (Římanům 11:8). A přece i oni mají možnost činit pokání a návratu k Bohu, „nezůstanou-li v nevěře“ (Ř 11:23). Nezní to, jako by Bůh svévolně odděloval jednotlivce k vykonávání role bez ohledu na to, co bude. Jinak by nebylo žádného „pokud“. Jak jsme dříve podotkli, pokud by neexistovala možnost morální odpovědi ze strany člověka, potom by „vyberte si dnes“ (Jozue 24:15) bylo nemožné.

Římanům 9:17 nám v kontextu dává příklad faraóna. Verše 32-33 dodávají více informací. V rámci Římanům 9 můžeme jasně vidět zároveň Boží suverenitu a také odpovědnost člověka: „Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž jakoby ze skutků Zákona. Narazili na kámen úrazu, jak je napsáno: Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, a každý, kdo v něho věří, nebude zahanben“ (Římanům 9:32-33). Vidíme, že zaslíbení platí pro každého, kdo v něho věří. Vidíme „usilování“, ale také odmítnutí takového usilování, protože „nevycházelo z víry“.

Podívejte se také na Jana 3:14-15. Pán Ježíš vyslovuje toto úžasné zaslíbení historickým příkladem Mojžíše, který „vztyčil hada na poušti …“ V Numeri 21:4-9 zjišťujeme, že kdokoli uštknutý hadem se jednoduše měl podíval na hada na tyči, aby si zachránil život. Nic, co by člověk nemohl udělat, žádný protijed, který by mohl namíchat, žádné škrtidlo, které by mohl použít, co by ho zachránilo. Přesto všichni mohli vzhlédnout. Pán Ježíš se ztotožňuje s hadem na tyči a říká: „kdokoli“ věří, bude spasen. Přirozeným, logickým a biblickým závěrem je, že pozvání je umožněné všem.

Zdroj (anglicky) : https://www.thebereancall.org/content/april-2010-q-and-a-3

Napsat komentář