Křesťanský rekonstrukcionismus, teonomie

Křesťanský rekonstrukcionismus, známý též jako teonomie (vláda Božího zákonu) nebo také teologie nadvlády.

Vznik: Hnutí vyvstalo z konzervativních reformačních (kalvinistických) církví. Vedoucím obhájcem je Rousas John Rushdoony (1916 – 2001), který v roce 1973 zveřejnil „Institutes of Biblical Law“ (česky: Ustanovení biblického zákonu), velké dílo vysvětlující Desatero přikázání.

Současní obhájci jsou Gary North, Gary DeMar, Kenneth Gentry, Larry Pratt, Greg Bahnsen.

Členové:
Málo přívrženců, kteří jsou většinou kalvinisté a drží se ortodoxního učení o Trojici, Božství Krista, zástupném vykoupení, Kristově fyzickém zmrtvýchvstání, ospravedlnění z víry, atd.

Učení:
Křesťanský rekonstrukcionismus (známý též jako teonomie) je vysoce kontroverzní hnutí uvnitř některých konzervativních křesťanských kruhů. Zastává názor, že se svět má podřídit (má rekonstruovat) panství Ježíše Krista ve všech oblastech: sociálních, morálních, politických, právnických, vojenských, rodinných, uměleckých, vzdělávacích, hudebních, atd. Křesťanský rekonstrukcionismus prosazuje znovuzřízení starozákonních civilních a morálních zákonů, s cílem předělat americkou společnost do Mojžíšova typu Starého zákona, a všechny tři hlavní oblasti společnosti – rodinu, církev a vládu – biblicky přemodelovat, aby byla Bible jediným standardem. To by obsahovalo tvrdé tresty za porušovatele zákona. Někteří křesťanští rekonstrukcionisté by schvalovali trest smrti pro cizoložníky, zastánce potratů, modloslužebníky, vrahy, homosexuály, násilníky, atd.

Rekonstrukcionisté zastávají pevnou víru, že je Bible pravdivá a neomylná. Obecně zastávají postmilenialistický výklad „aby skrze kázání a učení evangelia byl svět konvertován na křesťanství a aby se Kristus navrátil po nějaké době, poté co svět byl konvertován“.

Křesťanští rekonstrukcionisté prosazují zrušení věznic a jejich nahrazení formou nápravy spáchaných škod. Křesťané jsou ten nový vyvolený národ Boha, nahrazující národ Izrael. Ostatním náboženským systémům by se silně odporovalo.

Běží debata mezi některými rekonstrukcionisty, zda by se mělo nebo nemělo znovu zavést otroctví; ne všichni se shodnou.

Oponují evoluci. Učí, že se Ježíš fyzicky navrátí do Izraele.

Křesťanský rekonstrukcionismus začal publikací knihy „Institutes of Biblical Law“ (Ustanovení biblického zákonu) autorem R. J. Rushdoony v roce 1973. Toto 800 stran velké dílo vysvětlovalo Desatero přikázání. Po smrti Rushdoonyho v roce 2001 na jeho dílo navázal jeho zeť Gary North a stal se produktivním autorem, který dále zastává křesťanský rekonstrukcionismus.

Publikace:
Conspiracy“ (česky: Konspirace), vydáno 1986, dále „Was Calvin a theonomist?“ (česky: Byl Kalvín teonomista?), v r. 1990 vydal Gary North, Ph.D, prezident Instituce pro křesťanskou ekonomiku;
By What Standard„, „The Roots of Reconstructionism„, „The Mythology of Science„, „The Biblical Philosophy of History„, „Institutes of biblical law„, autor R. J. Rushdoony

Komentář:
Toto hnutí vzniklo z kalvinismu. Jedná se o extrémistické křesťanské hnutí, které nemá zastání u mnoha lidí.

Znepokojující je otázka, když nábožensky ovládaná společnost získá kontrolu nad rodinou, morálkou a státními předpisy, kdo potom bude vládnout těm vladařům?

Originál článku (anglicky): CARM, https://carm.org/christian-reconstructionism-theonomy

Poznámka překladatele: možná je nutno upřesnit, že samozřejmě autor článku neříká, že oponovat evoluci je špatné nebo že Božstí Krista je nebiblické, ale na některých místech autor pouze zmiňuje výrazné body tohoto hnutí. Také autor nekritizuje kalvinismus, pouze vysvětluje, že z kalvinismu vznikla teonomie.

Napsat komentář