Symbolum Romanum – Credo – Apoštolské vyznání víry

Původní znění apoštolského vyznání z poloviny 2. století.

Věřím
v Boha Otce všemohoucího
a v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
který zrozen jest z Ducha svatého a Marie panny,
který pod Pontským Pilátem ukřižován jest a pohřben,
třetího dne z mrtvých vzkříšen byl,
vystoupil na nebesa, usedl po pravici Otcově,
odkud příjde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev,
v hříchů odpuštění
a těla z mrtvých vzkříšení.

Napsat komentář