Nebuď kalvinista! (krátký test)

TEST „NEBUĎ KALVINISTA“

Co je jako první, slepice nebo vejce; víra nebo spasení?

„I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou.“ Genesis 1:20

1. V Genesi 1:20 jsou létavci:  a) kočky  b) psi  c) ptáci  d) králíci

2. Je řečeno, že Bůh v Genesi 1:20 stvořil vejce nebo létavce? _______

3. Podle Genese 1:20, co bylo jako první, slepice nebo vejce? _______

„‚Podél cesty‘ jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází Ďábel a bere Slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni.“ Lukáš 8:12

4. Co je v Lukáši 8:12 jako první, uvěření nebo záchrana? _______

„Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.“ Jan 1:12

Boží podmínkou pro spasení je uvěření. V Bibli spasení vždy přichází PO uvěření, nikdy PŘED uvěřením.

5. Co je v Janovi 1:12 jako první, uvěření v Ježíše nebo spasení? ______

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3:16

Boží neměnitelnou podmínkou pro spasení je uvěření.

6. Co je podle Ježíše v Janově evangeliu 3:16 jako první, uvěření nebo spasení? _______

„Vyvedl je ven a řekl: „Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ 31Oni řekli: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.““ Skutky 16:30-31

Boží neměnitelnou podmínkou pro spasení je uvěření.

7. Co je ve Skutcích 16:30-31 jako první, uvěření nebo spasení? ________

„Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“ Jan 8:24

Ježíš říká nevěřícím Židům, že zemřou ve svých hříších, pokud v Něj neuvěří.
Byli nespaseni a On jim neříkal, aby se nechali spasit, aby mohli uvěřit. Řekl jim, ať uvěří, aby mohli být spaseni.

Boží neměnitelnou podmínkou pro spasení je uvěření.

8. Co je v Janovi 8:24 jako první, uvěření nebo spasení? ______

„Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“ Jan 20:31

Boží neměnitelnou podmínkou pro spasení je uvěření.

9. Co je v Janovi 20:31 jako první, uvěření nebo spasení? ______

„Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.““ Skutky 8:37

Boží neměnitelnou podmínkou pro spasení je uvěření.

10. Co je ve Skutcích 8:37 jako první, uvěření nebo spasení? ________

„Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.“ Skutky 13:38b-39

Boží podmínkou pro spasení je uvěření. V Bibli spasení vždy přichází PO uvěření, nikdy PŘED uvěřením.

11. Co je ve Skutcích 13:39 jako první, uvěření nebo spasení? ________

„neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘“ Římanům 10:13

12. Co je v Římanům 10:13 jako první, uvěření nebo spasení? ________

Boží podmínkou pro spasení je vzývání jména Páně.
Spasení je výsledkem vzývání jména Páně.

Kalvinisté učí opak toho, co říká Bible. Kalvinisté tvrdí, že spasení je jako první, protože nejdřív musíš být spasen(a), abys mohl(a) uvěřit.
Není ani jeden verš v Písmu, který by říkal nebo učil nebo ze kterého by se dalo vyvozovat to, čemu v této věci věří kalvinisté, ale přesto trvají na tom, že člověk musí být nejdřív spasen, než může uvěřit. Ježíš a Pavel a každý další v Bibli učí, že víra přichází před spasením, že se musí uvěřit, aby mohlo dojít ke spasení.
Kalvinisté nám bez jakéhokoliv verše, který by podporoval jejich tvrzení, tvrdí, že musíme být nejdřív spaseni, než můžeme uvěřit.

13. Komu chcete věřit, Ježíši, Pavlovi a Bibli, nebo kalvinistům?

Přeloženo se svolením autora z angličtiny.

Zdroj: http://www.gaychristian101.com/support-files/caltest.pdf
Autor: © 2017 Rick Brentlinger

One Reply to “Nebuď kalvinista! (krátký test)”

Napsat komentář