Vernon McGee, výklad Matoušova evangelia

Přinášíme vám komentář od doktora J.V. McGeeho k první knize Nového zákona, a to k Matoušovu evangeliu. Komentáře jsme převedli do formátu epub /mobil, tablet/ a formátu mobi /kindle/.

Zde úryvek z úvodu výkladu:

Přibližně r. 4 př.n.l. se narodil náš Pán Ježíš v Betlémě. Tolik tedy jen kratičce k historickým událostem tohoto období mezi SZnem a NZnem.
Jak jsme viděli vnitřní život v judské zemi a v judském lidu prodělal veliké změny. Po babylónském zajetí se národ odvrátil od modlářství, tedy od služby cizím bohům, přistoupili k obnovené snaze o oficiální svatost celého národa. V těch těžkých dobách politických zvratů jim jejich vztah k Božímu Zákonu pomohl, aby si zachovali svou identitu, i když po dlouhá staletí byli stále jen poraženým národem, byli stále v nějaké službě větším a mocnějším… Dá se říci, že Zákon se jim stal vysloveně jejich idolem. V tomto období také vznikla řada synagog, které se kromě míst vzdělávání o Božím zákoně staly centrem společenského dění. Takhle v synagógách se scházeli židé v Judsku i na ostatních místech po světě, kam byli postupně rozprášeni. V období mezi SZnem a NZnem vznikly také skupiny lidí, skupiny náboženských a národních funkcionářů, dá se říci, které se ve SZně nevyskytovaly.
Je tady na příklad zmínka o skupině lidí, kteří si říkali Farizeové. Patřili mezi nejsilnější a jejich úkol spočíval v tom, že měli chránit národ od vlivů okolních národů. Velice přísně se snažili dodržovat zákon a svou víru stavěli na SZně, k němuž ovšem na vylepšenou přidali řadu dalších nařízení.
Další skupinou byli Saduceové, kteří byli často velice majetní a zastávali poněkud uvolněnější názory než farizeové. Písmům věřili jen tolik kolik sami uznávali za rozumné. Ku příkladu moc nevěřili v nadpřirozené jevy a vůbec ne ve vzkříšení. Ve svých názorech byli tedy v mnohém v opozici k farizejům. Saduceové také toužili žít „dobrý život“, ale chtěli toho dosáhnout, a přitom svému tělu dávat vše oč žádalo, aby prý takto uspokojeni již nepodlehli jeho žádostem. Mimochodem, nezdá se Vám, že i dnes mnoho lidí takto uvažuje? Je jasné, že takto veškeré pokusy o posvěcený život nefungovaly ani tehdy, ani dnes.
Zákoníci nebo písmáci byli další skupinou. Profesionálně se zabývali zkoumáním zákona. Jejich potíž však byla v tom, že se více zabývali literou svatých Písem, než duchem toho psaného slova. A tak, když se jich král Herodes dotazoval na to, kde se má narodit mesiáš, oni správně odpověděli, že v Betlémě, ale na tom jejich uvažování skončilo. Jeden by si myslel, že když dostali takovou hle otázku, pak budou stát u dálnice a stopovat velbloudy na cestě z Jeruzaléma do Betléma, aby se vyptali na konkrétní místo a aby se narozenému Mesiášovi taky poklonili. Ale oni nic.
Milí posluchači, tady je veliké nebezpečí i pro nás, že budeme chtít Bibli pouze znát. A přitom ji nenecháme, aby se svým obsahem stala přirozenou součástí našeho běžného života. Je totiž možné znát informaci Písem, pravdy, které obsahuje, a přitom nedovolit, aby Boží slovo ve skutečnosti obsadilo či ovládlo celé naše srdce. Zákoníci většinou mezi takové lidi patřili. Znám řadu dnešních lidí, kteří by se s vámi znalecky přeli o sebemenší maličkost v Bibli. Ano, bezpochyby je důležité znát Písmo, ale to samo nestačí. Důležitější je také je uvést do praxe, předat je druhým především k jejich spáse a taky k mnohému dalšímu užitku…

V.McGee-Matouš.mobi

V.McGee-Matouš.epub

Tento výklad si také můžete poslechnout v mp3 na stránkách McGee-Matous.mp3

Tímto děkujeme Standovi K. 🙂

Napsat komentář