Milovat Boha (Dave Hunt)

„Slyš, Izraeli: … budeš milovat Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým, a celou duší svou, a celou silou svou.“ (Deuteronomium 6:4,5)

„Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova: a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (Jan 14:23)

Jak Desatero dané Izraeli, tak i morální zákon, který Bůh zapsal do každého svědomí (Římanům 2:14-15) požadují od každého z nás, abychom milovalo Boha naší celou bytostí. Takový požadavek je na nás kladen ne proto, že by Bůh potřeboval naši lásku, jelikož On je nekonečný a nic nepostrádá. Ani ne proto, že by Bůh byl sebestředný nebo domýšlivý a proto vyžadoval, abychom ho milovali nade všechno. On nám nařizuje ho milovat naším celým srdcem z důvodu, že by nás nic jiného nemohlo zachránit před naším nenapravitelným nepřítelem – kterým jsme my sami.

První a největší přikázání je dáno pro naše vlastní dobro. Bůh každého z nás miluje natolik, že nám chce dát to největší možné požehnání: Jeho. Avšak On se nechce nikomu vnutit, protože to by nebyla láska. Musíme po Bohu opravdu a upřímně toužit. „A budete mě hledat a naleznete mě, když mě budete hledat celým srdcem“ (Jeremiáš 29:13) je zaslíbení Boha, který se jinak skrývá (Izaiáš 45:15). A znovu, „On odplácí těm, kdo ho usilovně hledají“ (Židům 11:6b).

Klíčové verše týkající se tématu „Milovat Boha“:

Starý zákon:

 • Exodus 20:6
 • Deuteronomium 7:9; Deu 10:12; Deu 11:1; Deu 13:3; Deu 30:20
 • Jozue 22:5
 • Žalm 31:23; Ž 97:10; Ž 145:20
 • Přísloví 8:17; Př 8:21

Nový zákon:

 • Matouš 22:37
 • Marek 12:30
 • Lukáš 10:27
 • Římanům 8:28
 • 1. Korintským 2:9; 1K 8:3
 • 2. Korintským 2:8
 • 2. Timoteovi 4:8
 • Židům 6:10
 • Jakub 2:5
 • 1. Petrův 1:8
 • 1. Janův 4:18-21

Přeloženo z angličtiny.
Originální autor a článek: Dave Hunt, TBC „Knowing and Loving God,“ listopad 1993, článek: https://www.thebereancall.org/taxonomy/term/52/loving_god

Napsat komentář