Deutoronomium 11:18-28 (Jiří Beneš)

Pořad „Ranní slovo“ z Českého rozhlasu, 1.6.2008. Hostem pořadu biblista Jiří Beneš.

Deuteronomium 11

 • 18 Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.
 • 19 Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.
 • 20 Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány,
 • 21 abyste na zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby vaše dny byly jako dny nebes nad zemí.
 • 22 Jestliže budete bedlivě a cele dbát na toto přikázání, které vám přikazuji dodržovat, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu,
 • 23 vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy.
 • 24 Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše: od pouště po Libanón, od Řeky, řeky Eufratu, až k Zadnímu moři, to vše bude vaše území.
 • 25 Nikdo se proti vám nepostaví, Hospodin, váš Bůh, uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, kde stanete, jak k vám mluvil.
 • 26 Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
 • 27 požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
 • 28 a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.
Rozhovor k poslechu

Napsat komentář