Co je evangelium? Pavlův souhrn.

Velmi stručnou verzi evangelia nám zachoval apoštol Pavel v listu Efezským ve 2. kapitole.

Boží charakter. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval…“ (verš 4)

Pří sdílení evangelia (radostné zprávy) bychom měli zdůrazňovat Boží povahu. Hospodin je milující a milosrdný Bůh. Zároveň je také ale spravedlivým soudcem, který nenechá viny bez trestu. Abakuk 1:13; Jeremiáš 31:3; Efezským 2:4

Odpor k hříchu. i když jsme byli mrtvi pro svá provinění…“ (verš 5)

Lidská hříšnost je důležitým bodem evangelia. Vzpoura člověka proti Bohu, která je už popisována v příběhu o Adamovi a Evě v zahradě Eden, nás odděluje od svatého a milosrdného Boha. Každý člověk se odděluje od Boha a upadá svou vzpourou do hříchu. „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Bez uvědomění si hříchu nemůže nikdo dojít k pochopení, proč potřebujeme Spasitele. Římanům 3:23; 6:23; Efezským 2:1-3

Dostatečnost Krista. obživil nás spolu s Kristem … a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“ (verš 5-6)
Buď je Kristus dostačující, aby nám odpustil hříchy skrze svou oběť na kříži, a nebo na to nestačí. Evangelium zcela jasně zjevuje, že Ježíš není jen nějakou odpovědí, ale že je tou jedinou odpovědí na hřích člověka a následné oddělení člověka od Boha. A protože je Kristus dostačující, tak k této dobré zprávě už není nutno přidávat vůbec nic, aby se zaslíbení o vykoupení stalo účinným. Izajáš 53:6; 53:11; Jan 14:6; Skutky 4:12

Osobní odpověď. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar; není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil.“ (verše 8-9)

Bůh měl už od věčnosti svatý plán vykoupení lidstva, i tak na nás vložil zodpovědnost uslyšet a uvěřit evangeliu. Tato víra v Krista a evangelium způsobuje obracení se od hříchů k Bohu. Toto spasení skrze víru je dar, zdarma nabízený všem. Dar, který není založen na jakýchkoli zásluhách z naší strany. Dar, který je pro všechny lidi bez rozdílu. Marek 1:15; Skutky 2:38; Římanům 1:16; 2:4; 10:9-10; 1 Tesalonickým 1:9

Věčná naléhavost. aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši“ (verš 7)
Bible nás učí, že myšlenka na věčnost je naléhavá. Ti, kteří nesloží svou naději v Ježíše Krista, směřují k věčnému zatracení a oddělení od Boha. Ti, kteří důvěřují v dostatečnost oběti Krista na kříži, budou spolu s Bohem ve věčném království. Tato naléhavost nás nabádá ke sdílení evangelia. Jan 3:16; 11:26; 2 Korintským 6:1-2; Římanům 2:4-11

Proměna života. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.“ (verš 10)

Kdo uslyší evangelium a přijme Krista jako svého Pána a Spasitele, bude proměněn a bude to v jeho životě znatelné. Život je proměňován skrze Božího Ducha a jsme nabádáni, abychom neodporovali Duchu Svatému, ale nechali se vést. 1 Korintským 6:9-11; 2 Korintským 5:17; 2 Petrův 1:3-10

(Citace veršů jsou z ČSP)

Napsat komentář