Boží slovo – Dt 11, 18-28 (Jiří Beneš)

Pořad „Ranní slovo“ z Českého rozhlasu. Hostem pořadu biblista Jiří Beneš. Deuteronomium 11, 18-28.

 

 • 18Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.
 • 19Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.
 • 20Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány,
 • 21abyste na zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby vaše dny byly jako dny nebes nad zemí.
 • 22Jestliže budete bedlivě a cele dbát na toto přikázání, které vám přikazuji dodržovat, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, chodili po všech jeho cestách a přimkli se k němu,
 • 23vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší a zdatnější, než jste vy.
 • 24Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše: od pouště po Libanón, od Řeky, řeky Eufratu, až k Zadnímu moři, to vše bude vaše území.
 • 25Nikdo se proti vám nepostaví, Hospodin, váš Bůh, uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, kde stanete, jak k vám mluvil.
 • 26Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení:
 • 27požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji,
 • 28a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát.

 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/725368/embedded/dark

Napsat komentář