Vernon McGee, výklad listu Titovi

Přinášíme vám doktora J.V.McGeeho, a jeho komentář tentokrát ke knize Nového zákona a to list Titovi. Komentář jsme převedli do formátu epub/ mobil&tablet / a mobi /kindle/.

Zde úryvek z úvodu výkladu:

Pavel a Titus byli zřejmě spolu při misijní práci na Krétě, na ostrově ve středozemním moři. (tt1.5) Není jasné, jak dlouho tam spolu pracovali, ale když tuto epištolu procházíme, můžeme se postupně dozvědět něco o lidech, kteří na tomto ostrově žili.
Nedozvíme se mnoho o jejich jménech, ale z těch napomenutí, která Pavel prostřednictvím Tita na ně adresoval si můžeme udělat určitý obrázek o jejich duchovním životě a chování. I když řada z těch napomenutí může mít, řekl bych, preventivní charakter, to znamená, že jsou varováním pro situace, které mohou teprve přijít.
Pavel se po určitém čase svého pobytu na Krétě vydal patrně zase dál za dalším zvěstováním evangelia a Tita ponechal na Krétě, aby pokračoval v začaté práci.
Proto pak psal Titovi dopis a dával mu tak instrukce, jak si má počínat v roli zodpovědného služebníka Páně ve sborech na tomto ostrově. Dopis byl napsán někdy v rozmezí let 64-67 n.l.
Skutečnost, že o Pavlově a Titově práci na Krétě není zmínka ve Sk, potvrzuje, že kniha Sk neobsahuje záznamy o veškerém dění v období první církve. Svým podrobnějším pohledem je kniha Sk zaměřena zpočátku na službu Petrovu, později na službu Pavlovu a mezitím jsou jen krátké zmínky o práci dalších učedníků PJ. Timoteus a Titus byli mladí pracovníci v církvi, pracovníci, které Pavel pověřil velice zodpovědnou úlohou po založení místních sborů. V těch sborech po Pavlově odchodu zůstali a měli v nich zavést správný biblický řád.
AP je oba nazývá svými vlastními syny, protože je přivedl ke spasení, jeho službou se znovuzrodili, stali se v PJK Božími dětmi.
Pastýřské dopisy, které Timoteovi a Titovi AP napsal nejsou pastýřské v tom smyslu, že by byly zaměřeny na jejich osobní problémy a na jejich vlastní duchovní orientaci, ale jsou zaměřeny na správu sborů, na pastýřskou službu v těch sborech, v nichž působili, v nichž tito dva Boží mužové sami měli být pastýři.
Je to pozoruhodné, že v celém Písmu máme pouze tyto tři epištoly, které poněkud podrobněji pojednávají o správě církve, o správě místního sboru. K této problematice se vyjadřují sice i některá další místa Písma, ale vlastně jen velmi stručně, takřka mimochodem.
To svědčí o závažnosti těchto dopisů. Ale na druhé straně skutečnost, že o správě sboru není podrobně psáno jinde, nám naznačuje, že problémy či potřeby v některém sboru zdaleka nejsou zabezpečeny pouze nějakou organizační strukturou.
Ukazuje nám to, že jsou zde mnohem důležitější věci, že totiž rozhodující je především duchovní stav lidí ve sboru a zejména lidí, kteří sbor vedou, kteří vykonávají jeho správu. Samotná struktura či organizace sborového života stojí až někde na druhém místě za tou duchovní podstatou života sboru a jeho vůdců.

Vernon McGee-Titovi epub.

Vernon McGee-Titovi mobi.

Tento výklad si můžete poslechnout v mp3 na stránkách: McGee-Titovi mp3.

Děkujeme Standovi K. 🙂

Napsat komentář