Vernon McGee, List Efezským.

mcgge

Přinášíme vám doktora J.V.McGeeho, a jeho komentář tentokrát ke knize Nového zákona a to list Efezským. Komentář jsme opět převedli do forátu epub /mobil, tablet/, a mobi /kindle/.

Zde úryvek z úvodu výkladu:

Náš učitel začíná svůj výklad k této epištole vyprávěním,
že v kontaktu s apoštolem Pavlem ve vězení v Římě byli čtyři
muži. Všichni čtyři byli postupně posláni každý s jedním
dopisem do příslušného sboru nebo do určité oblasti, kde žili
lidé věřící v Pána Ježíše Krista. Tak se dostávají na světlo
čtyři epištoly apoštola Páně, který čeká na výslech před
císařem Neronem. Pavel se totiž při soudních sporech, které s
ním jeho národ vedl, odvolal k císaři, pokud si pamatujete na
příběhy zachycené ve sk 25.
Čtyři muži se rozešli na tato místa:
– Epafroditos šel s dopisem do města Filipis (f4.18)
– Tychikus šel s dopisem do Efezu (e6.21)
– Epafras šel do Kolosis (ko4.12)
– A Onezimos zběhlý otrok z města Kolosis byl poslán s
Pavlovým dopisem pro svého věřícího pána bratra Filemona.
(fm10)
Evangelium se tedy šířilo mohli bychom říci pěší chůzí.
Prostředky, které tehdy Boží lidé používali byly docela
prostinké… Ale přesto za krátkou dobu se veliké množství
lidí rozhodlo pro Pána Ježíše Krista. Za pár desítek let byla
evangeliem zaplavena celá jižní Evropa. A přitom evangelium
muselo přemáhat nejen běžný odpor lidí nebo jiných pohanských
modlářských náboženství, nýbrž také otevřený odpor duchovních
mocností, jak to ještě uvidíme v průběhu čtení Efezským.
Na druhé straně epištola Efezským úžasným způsobem
popisuje nový náboženský útvar v historii, abych tak řekl.
Odhaluje totiž církev jako mistrovské Boží dílo, jako
tajemství, které nebylo zjeveno ve Starém zákoně. Uvidíme tu
některá přirovnání, která nám ukážou určité typické stránky
církve Pána Ježíše Krista. Jedním z těch příměrů je chrám.
McGee dodává, že žádný chrám postavený lidskýma rukama nelze
srovnávat s chrámem, který staví sám Pán Bůh ze živých kamenů,
v nichž sídlí Duch Svatý…
Jiný příměr v Efezským ukazuje církev jako Kristovo tělo.
ještě jiný jako Kristovu nevěstu, která se chystá na svatbu
Beránkovu…

V.McGee-Efezským epub

V.McGee-Efezským-mobi

Tento výklad si můžete poslechnout v mp3 na stránkách biblia.samsely.sk-McGee-Efežanom nebo na stránkách twr360.org-Světem Bible – Efeským

Tímto opět děkujeme za materiál STANDOVI K. 🙂

Napsat komentář