Jména v Knize života – otázka a odpověď (TBC)

Otázka: proč se ve Zjevení 17:8 (a možná také ve Zj 13:8 – záleží na překladu, Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v Knize života zabitého Beránka.) píše o těch jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v Knize života…“? Mohlo by to, ve spojitosti s Žalmem 69:29 („Z Knihy života ať jsou vymazáni, mezi spravedlivé ať nejsou počteni!„), Zjevením 3:5 („Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z Knihy života…“) a Zjevením 22:19 („A jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života …“, Bible Kralická) znamenat, že všechna jména celého lidstva jsou v Knize života a později je jedno po druhém vyškrtáváno, jakmile každý odmítající Krista překročí hranici finálního vypovězení? Vždycky jsem si myslel, že jsou naše jména zapsána do Knihy života až když uvěříme evangeliu. Kdyby tomu tak nebylo, neřekli by kalvinisté „Podívejte! On už předem zvolil ty, které spasí; jejich jména již byla zapsána před stvořením světa!“?

Odpověď: Několik veršů nám něco říká o Bohu, který vymazává nebo nevymazává jména z Knihy života: „… a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života (Zj 3:5); „odejmeť Bůh díl jeho z knihy života“ (Zj 22:19, BKR); Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře, jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal. Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Kdo proti mně zhřešil, toho vymažu ze své knihy. (Ex 32:32-33, ČSP)

Tyto zmínky o vymazání z Knihy života nám dovolují pouze dvě vysvětlení: 1) všechna jména jsou zapsána v Knize života od věčnosti, což poukazuje na Boží touhu všechny spasit, až do doby, kdy nevratně odmínou Krista a jejich jméno je vymazáno; nebo 2) jakmile je někdo spasen, je jeho jméno poprvé zapsáno v Knize života, a když se později odvrátí od Krista, je jeho jméno smazáno. Ani jedno z těchto vysvětlení neodpovídá kalvinismu. První vysvětlení popírá, že by Božím záměrem bylo spasit pouze vyvolenou skupinu, a druhé popírá věčnou jistotu vykoupených.

Zmínky o těch jejichž jména jsou v Knize života“ (Filipským 4:3; Zjevení 21:27) a o těch, jejichž „jméno není od stvoření světa zapsáno v Knize života zabitého Beránka“ (Zjevení 13:8; 17:8; 20:15) nám nepodávají vysvětlení o tom, jak a proč tam jména jsou či nejsou zapsána. Pouze nám popisují, že na konci dějin tam některá jména budou a některá nebudou nalezena. Ale je jasné, že jména mohou být a také bývají z této knihy vymazávána.

 

Když zvážíme obě výše uvedené vysvětlení, dojdeme k závěru, že druhé dává možnost vykoupeným ztratit spasení, což je ale v protikladu s Kristovým jasným zaslíbením („… a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života – Jan 5:24), takže se musíme rozhodnout pro první vysvětlení. Když porovnáme všechny verše, můžeme dojít pouze k závěru, že v souladu s Boží touhou spasit všechny, jsou jména všech lidí od věčnosti zapsána v Knize života zabitého Beránka. Která jména jsou vymazána? Jména těch, kteří se odmítají poddat vábení Ducha Svatého. Za takový hřích není odpuštění (Marek 3:29; Lukáš 12:10).

A tak není nic, co by Písmo říkalo o „Knize života“ na podporu kalvinistů, pouze jim odporuje.

Originální článek vyšel v roce 2004 v angličtině na stránkách The Berean Call (TBC) https://www.thebereancall.org/content/january-2004-q-and-a-4

Všechny citace Bible jsou z překladu Bible21, není-li uvedeno jinak.

One Reply to “Jména v Knize života – otázka a odpověď (TBC)”

  1. Zmínky o těch, jejichž „jméno není od stvoření světa zapsáno v Knize života zabitého Beránka“ (Zjevení 13:8; 17:8; 20:15) – nám sice neříkají proč tam není, ale celkem jasně říká, že v knize života není od stvoření světa. A to jaksi nejde dohromady s tím, že „všechna jména jsou zapsána v Knize života od věčnosti“.
    Vypadá to, že soudruzi z NDR asi někde udělali chybu, že? Že by si vybrali jen to, co jim hodí do krámu a zbytek ignorovali?
    „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ (2Tm 4,3-4)

Napsat komentář