Jména andělů v Bibli

V Bibli je jmenováno pouze pět andělů: Abaddon, Belzebul, Gabriel, Michael, a Satan.

Abaddon, Apollyon

Abaddon je anděl bezedné propasti, který je zřejmě vládce zlých duchů, jak je popisován v knize Zjevení. Slovo, které je použito ve Starém zákoně, je říše zániku (Žalm 88:12, Přísloví 15:11; 27:20).

Zjevení 9:11 – Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón.

Žalm 88:12 – Což se vypráví v hrobě o tvém milosrdenství? O tvé věrnosti v říši zániku?

Přísloví 15:11 – Před Hospodinem je podsvětí a říše zániku, tím spíše srdce lidských synů.

Přísloví 27:20 – Jako se nenasytí podsvětí a říše mrtvých, tak se nenasytí oči člověka.

Baal-zebúb, Belzebul

Belzebul znamená Pán much. Vypadá to, že se jedná o jiný odkaz nebo jiné jméno Satana z Nového zákona. Toto slovo se vyskytuje jako jméno falešného boha ve Starém zákoně.

2. Královská 1:2 – Achazjáš propadl skrz mřížoví ve své horní místnosti v Samaří a onemocněl. Poslal posly a řekl jim: Jděte a dotažte se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotavím.

2. Královská 1:16 – a řekl mu: Toto praví Hospodin: Protože jsi poslal posly dotázat se Baal-zebúba, boha Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, proto z postele, na kterou jsi vylezl, neslezeš, ale jistě zemřeš.

Matouš 10:25 – Stačí, aby učedník byl jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, tím spíše jeho čeleď!

Matouš 12:24 – Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“

Marek 3:22 – Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“

Lukáš 11:15 – Někteří z nich však řekli: „V moci Belzebula, vládce démonů, vyhání démony!“

Gabriel

Gabriel znamená muž Boha. Vystupuje jako někdo, kdo předává poselství. Jedná se o archanděla, který se zjevil Danielovi jako člověk a předal mu vysvětlení zjevení. V Novém zákoně se zjevil Zachariášovi, který zrovna sloužil v chrámu, aby mu řekl o narození Jana Křtitele. O šest měsíců později se zjevil Marii, aby jí předpověděl, že se stane matkou Ježíše.

Daniel 8:16 – a uprostřed Úlaje jsem slyšel volat lidský hlas. Říkal: Gabrieli, dej tomuto pochopit to vidění.

Daniel 9:21 – ještě jsem hovořil a modlil se, a vtom ten muž, Gabriel, jehož jsem spatřil ve vidění na počátku, se mne vyčerpaného únavou dotkl v čase večerní přídavné oběti.

Lukáš 1:19 – Anděl mu odpověděl a řekl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu.

Lukáš 1:26 – V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,

Michael

Michael znamená ten, který je jako Bůh“. Je představen jako ten, který bojuje. Michael bojuje proti Satanovi a jeho andělům.

Daniel 10:13 – Ale velitel perského království se stavěl proti mně dvacet jedna dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů.

Daniel 12:1 – A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize.

list Judův 1:9 – Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: ‚Kéž tě napomene Pán.‘

Zjevení 12:7-8 – A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi.

Satan

Satan je žalobce Boha a lidstva. Je padlý anděl, ďábel, který je ve zpouře proti Bohu. Je zmiňován v Bibli na mnoha místech.

Matouš 4:10 – Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “

Marek 1:13 – V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen Satanem. Byl tam s dravou zvěří a andělé mu sloužili.

Lukáš 22:3 – Tu Satan vstoupil do Judy, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.

Římanům 16:20 – Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.

2. list Korinstkým 11:14 – A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla.

Zjevení 12:9 – A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

(článek přeložen z anglického originálu https://carm.org/names-of-angels-in-bible)

Napsat komentář