7 historických faktů o Ježíši z nekřesťanských zdrojů

Někteří říkají, že Ježíš Kristus byl jen člověk, nebo dobrý učitel. Ale on byl více než to. Bible říká, že Ježíš byl unikátní nejen ve své osobě, ale i v jeho záměru. On nebyl pouhým spirituálním jedincem po čas jeho působení na zemi. On byl Boží syn (Jan 3:16), a Bůh sám – Bůh v lidském těle (1Tim 3:16). Ano, on byl plně mužem, ale byl i plně Bohem. I když se můžeme obrátit na Bibli, kde získáte informace o Ježíšově životě, existují i historická fakta z nekřesťanských zdrojů, která potvrzují tvrzení o Ježíšově životě a službě. Zde je sedm historických faktů o Ježíši z nekřesťanských zdrojů.

Žil v době Tiberia Caesara

Po celý život Ježíše byl Tiberius římským císařem. Byl druhým Římským císařem po Augustu, který zemřel r.14 n.l. Není známo, zda Tiberius slyšel o Ježíši, nebo věděl o Ježíšově ukřižování. Zvěsti o Ježíši a jeho zázracích se rychle šířily po celé římské říši, dokonce i do císařského paláce na kopci Palatine, ale Tiberius odešel do svého paláce na ostrově Capri v roce 26 n.l., zatímco v Římě se děla nejrůznější korupce. Julius Africanus také uvedl, že další starověký historik, Phlegon, potvrdil temnotu v době Ježíšovy smrti a že Ježíš žil „v době“ Tiberia Caesara: „Phlegon zaznamenává, že v době Tiberia Caesara za úplňku, od šesté hodiny do deváté došlo k úplnému zatmění slunce.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Phlegon_of_Tralles)

Bylo o něm známo, že je moudrý a ctnostný

Od svých nejranějších okamžiků „Ježíš vzrostl v moudrosti a vzrůstu a ve prospěch Boha a člověka“ (Lukáš 2:52). V mnoha případech Spasitel používal Písma k tomu, aby pokáral pachatele a učil důležité zásady. Byl čistý a ctnostný – odvracel se od věcí, které znečišťovaly mysl, tělo a ducha. Židovský historik Josephus, který se narodil kolem roku 37 n. L. Ve zprávě Starožitnosti Židů: V této době existoval jeden moudrý muž jménem Ježíš. Jeho chování bylo dobré a on byl dobrý a bylo o něm známo, že je ctnostný.
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavius_Iosephus)

Měl bratra jménem Jakub

Podle evangelií měl Ježíš několik „bratrů a sester“, ale Jakub a Juda jsou jediní, kteří jsou zmíněni jinde než v Novém zákoně. Jakub jako vůdce rané církve v Jeruzalémě a Juda v krátkém dopise nesoucím jeho jméno. Při líčení Jakubova ukamenování Josephus zaznamenává: Shromáždil tedy Sanhedrin a přivedl před ně bratra Ježíše nazývaného Kristus, který se jmenoval Jakub, a některé další; a když proti nim vznesl obvinění jako porušovatele zákona, vydal je, aby byli ukamenováni.

Bylo o něm známo, že dělá zázraky

Je známo, že Celsus, který byl řeckým filozofem 2. století a tvrdým odpůrcem křesťanství, provedl první komplexní intelektuální útok na křesťanství, když se pokusil vyřešit, proč Ježíš předváděl zázraky. Co je bláznivé je fakt, ze při pokusu zdiskreditovat Ježíšovy zázraky vlastně potvrdil, ze se stávaly: Ježíš byl kvůli své chudobě najat, aby šel do Egypta. Zatímco tam získal určité síly, a na základě jejich síly se vydal za Boha.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Celsus)

Jeho ukřižování bylo doprovázeno temnotou a zemětřesením

Tuto skutečnost původně zaznamenal samaritánský historik jménem Thallus, který byl naživu ve stejnou dobu jako Ježíš (5–60 n.l.). Napsal třídílnou historii středomořského světa z 1. století, která se bohužel nedochovala. Ale předtím, než byly jeho spisy ztraceny, byl citován jiným starověkým historikem Juliusem Africanem v roce 221. Africanus popsal Thallův popis toho, co se stalo během Ježíšova ukřižování: Na celý svět se tlačila strašlivá temnota; a kameny se rozbíjely zemětřesením, a mnoho míst v Judeji a dalších okresech bylo svrženo.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Thallus_(historian))
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Julius_Africanus)

Byl ukřižován Pontiem Pilátem

Pontius Pilát byl pátým prefektem Římské provincie v Judeji od roku 26 do roku 36 n.l. Sloužil pod císařem Tiberiem, a dnes je známý především jako ten kdo ukřižoval Ježíše.
Zdrojem pro Pilátův život je nápis známý jako Pilátův kámen /či blok/ (https://cs.qaz.wiki/wiki/Pilate_Stone ), který potvrzuje jeho historičnost a zavádí jeho tituly jako prefekt; krátká zmínka Tacita; Filó z Alexandrie; Josephus; čtyři kanonická evangelia; Skutky apoštolů; První list Timoteovi; Nikodémovo evangelium; Marciánovo evangelium; a další apokryfní díla.

Jeho učedníci byli ochotni trpět a zemřít pro svou víru

Není mnoho informací o osudech 12 učedníků, ale některé jsou stále k dispozici z různých zdrojů, včetně samotného Nového zákona, apokryfních textů a raně křesťanských historiků. Některé zahrnují příběh Šimona-Petra, kterého Ježíš ustanovil za vůdce nové sekty. Římští katolíci ho považují za prvního papeže. Nakonec byl za vlády císaře Nerona umučen v Římě. Jak příběh vypráví, Petr požádal, aby byl ukřižován vzhůru nohama, aby jeho smrt nebyla rovnocenná s Ježíšem a Římané mu údajně vyhověli. Bartoloměj údajně kázal v několika zemích, včetně Indie, kde přeložil Matoušovo evangelium pro věřící. Podle jedné zprávy „netrpěliví modláři“ zbili Bartoloměje, poté ho ukřižovali, zatímco podle jiné zprávy byl stažen z kůže zaživa a poté sťat

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C4%9Bj_(apo%C5%A1tol)#Legenda).

Bible nám říká, že Ježíš Kristus je Bůh a existuje mnoho důvodů, proč Bibli důvěřovat. Je zde i mnoho historických faktů o Ježíšovi, která podporují biblická tvrzení. Nejenom, že máme mnoho důvodů věřit textům Bible, ale mnozí zjistí, že čtení Bible umožňuje Bohu, aby k nim promlouval – možná ne slyšitelně, ale skrze Jeho slova.

-Od Leslie Whiteové-

-Leslie White(ová) je absolventkou Virginia Commonwealth s bakalářským titulem v oboru masové komunikace a zaměřením na tiskovou a online žurnalistiku. Na střední škole absolvovala řadu kurzů religionistiky a využila svého talentu pro vyprávění. Whiteová pochází z významné věřící rodiny. Její otec, luteránský pastor a životní kouč, měl velký vliv na její život ve víře a pomáhal jí vidět hodnotu sdílení Kristova poselství s ostatními. Sloužila v kostele od útlého věku. Její služby zahrnovaly asistenční službu, vzájemnou službu, službu uctívání a hudby a církevní rady.-

Zdroj: https://www.beliefnet.com/faiths/christianity/7-historical-facts-about-jesus-from-non-christian-sources.aspx

(Článek doplněn o odkazy k uvedeným faktům)

Napsat komentář