Byli Adam s Evou stvořeni dokonalí?

OTÁZKA: Byli Adam s Evou stvořeni jako dokonalí? Pokud ano, jak by mohli zhřešit? Jestliže byli stvořeni s vůlí, která se mohla rozhodnout zhřešit, jak by potom mohli být dokonalí?

ODPOVĚĎ: Bible říká, že „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“ (Genesis 1:31). Nikde se však neříká, že by Adam a Eva byli dokonalí. To se říká o člověku, ale nikdy neznamená bezhříšnost. Abrahamovi Bůh řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!“ (Gen 17:1) Jóbovi řekl: „byl to muž bezúhonný a přímý…“ (Jób 1:1) A Ježíš přikázal: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Matouš 5:48) Apoštol Pavel říká, že Písmo bylo dáno, „aby byl dokonalý člověk Boží(2Tm 3:17) Význam tohoto slova je zralost srdce, které si přeje potěšit Boha a konat jeho vůli, ale ne bez možnosti hřešit. Bible jasně učí, že „všichni zhřešili a nedosáhli slávy Boží“ (Ř 3:23). Hřích nedosahuje slávy Boží, k jehož obrazu byli Adam s Evou stvořeni. Jenom Bůh je dokonalý v plném smyslu, že není schopen hřešit. Proto Ježíš řekl:Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. (Mt 19:17).

Adam a Eva tedy museli být stvořeni se schopností rozhodovat se, jinak by jim Bůh nedal příkaz, za jehož nedodržení by je potrestal. Nikdo, dokonce ani Eva, která byla svedena Satanem, ani Jidáš, o kterém je řečeno že „Satan do něho vstoupil“, nebo Ananiáš a Saphira, jejichž srdce „Satan naplnil… ke lhaní Duchu svatému“ nemohou kvůli jeho nebo jejímu hříchu obviňovat ďábla; a ani Bůh nikdy nikoho nepokouší k hříchu (Jakub 1:13), o to méně by způsobil, že někdo zhřeší. Všichni jsou bez výmluvy.

Kdyby Adam a Eva byli nuceni (nebo dokonce podvedeni), aby učinili něco proti své vůli, těžko by mohli být zodpovědni, ani by ten čin nemohl být nazván hříchem. Ještě méně smysluplné je, že by Bůh jejich hřích způsobil. Bůh by totiž potom byl autorem zla, a vzniká tím rozpor, kdy Bůh řekl, ať nejedí ze stromu, poté je přiměl aby porušili příkaz a pojedli, a následně je potrestal za to, že neuposlechli jeho nařízení. Tato myšlenka se příčí lidskému svědomí a logice. Přesto je bohužel toto výuka kalvinismu. V knize od Edwina H. Palmera „Pět bodů kalvinismu“ autor uvádí, že Bůh působí vznik všeho, co vzniká … tlukot srdce … smích dívky … překlep pisatele … dokonce i hřích (str. 25)

Také jste řekl, že jste pochopil, že hříšná přirozenost byla předána od Adama, ale nejste si jist proč. Ptal jste se: Proč by se Kain a Ábel nenarodili ve stejném stavu bezhříšnosti a dokonalém stavu jako Adam?
Bible říká, že skrze Adamův hřích přišla smrt na všechny jeho potomky, ale ne že hřích je předáván spíše přes otce nežli matku. Je jistě předáván oběmaadam_and_eve_expelled_from_paradise. Rozdíl mezi Adamem s Evou a jejich potomky je jednoduchý. Ti první byli stvořeni Bohem ve stavu nevinnosti a důvěrného společenství. Bezpochyby Boží Duch přebýval v úzkém společenství s jejich duchem. Když zhřešili, Duch Boží od nich odešel a přinesl okamžitou duchovní smrt, která postihla jejich těla a nakonec přinesla i fyzickou smrt. Jako děti Adama a Evy se mohli Kain s Ábelem narodit pouze do stavu hříchu, odloučení a smrti, do stejného stavu, do kterého upadli jejich rodiče. A tak je to i s námi.

 

 

Přeloženo z angličtiny. Originální článek vyšel na The Berean Call, odkaz: https://www.thebereancall.org/content/february-2002-q-and-a-3

 

Napsat komentář